FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > Ubuntu > Ubuntu User

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 12-02-2010, 03:35 AM
แฉ !! Global Rich Club หลอก หรือ ไม่?
 
Default เบื้*งลึก Global Rich Club.....

Title: New Page 1
*หากท่านไม่สามารถ ห็นรูป*าพด้านล่า ได้ กรุณากด
"แสดงเนื้*หา" (Show content)
*


*
*
*


**
*
*


*


สวัสดีค่ะ ทุก ๆ ท่าน

วันนี้ "*ร" ต้*งการมา
แฉ!!!
เบื้*งลึก Global Rich Club
ค่ะ


ที่พักสุดหรู
4
วัน 3 คืน
ในทุกประเทศในโซน *เชีย ได้จริงหรื*???


แนะนำสมาชิกแค่ 2 คน ก็ได้เงิน
จริงหรื*???สิ่งเหล่านี้เป็น ค่โฆษณาชวนเชื่*ห ื*เปล่า???


คำต*บ*ยู่ในนี้ค่ ....*ร ได้ตัดสินใจร่วมง นกับ

Global Rich Club โดยใช้ Username
ว่า


"Belief1"*รเคยเป็นพนัก านบริษัทเ*กชนแห่ หนึ่งค่ะ แต่ก็ต้*งตัดสินใ ลา**กจากงาน
เพราะต้*งการเลี้ งลูกด้วยตัวเ*ง แต่ในส่วนลึก ๆ
*รก็ยังมีความคิด *ยู่เสม*ว่า
*ยากจะหา*ะไรทำเพ ่มเติมที่สามารถท ให้สถานะทางการเง ินข*งคร*บครัวเรา ีขึ้น
แต่ก็ไม่*ยาก*ยู่ ่างจากลูกเลยแม้แ ่ชั่วโมงเดียว....แล้ววันหนึ่ง*รก็ าพบธุรกิจ
Global Rich Club
ที่สามารถต*บโจทย ทุก ๆ *ย่างในใจ*รได้ทั งหมด เพราะ


***** -
Global Rich Club ทำให้*รมีรายได้เ ิ่มขึ้น
โดยที่ไม่จำเป็นต *ง*ยู่ห่างจากลูก ม้แต่วินาทีเดียว *เพราะ*รทำงานผ่าน ระบบ*ินเต*ร์เน็ต ี่บ้าน 100%


***** -
Global Rich Club ให้ที่พักหรูหรา
ทำให้*รและคร*บคร วได้ท่*งเที่ยวใน ี่ที่*ยากไป
รายละเ*ียดเพิ่มเ ิม

click


http://urlzap.com/belief1
ที่*รได้เล่าให้ฟ งทั้งหมด เป็นเรื่*งจริงไห ????
คำต*บ*ยู่ด้านล่า นี้ค่ะ*รได้เขียนข้*มูล ชิงลึกข*ง Global Rich Club
ไว้ใน Blog ส่วนตัว
สามารถดูเพิ่มเติ ได้ที่


*=>


http://urlzap.com/blog

Global Rich Club
จริง หรื* หล*ก???
*Global
Rich Club คื**ะไร

คำต*บ
Global Rich Club

เดิมทีเป็นบริษัท ่*งเที่ยวในประเท *เมริกา
ที่นำพานักท่*งเท ่ยวจากโซนยุโรป มาเที่ยวที่ประเท โซนเ*เซียประมาณ 20
ปี
แล้วเมื่*ต้นปี 2553
ได้ริเริ่มที่จะข ายเครื*ข่ายนักท่ *งเที่ยวโดยจัดตั้ งเป็นธุรกิจ
Network Marketing เริ่มต้นที่ประเท *เมริกา แล้วขยายมาถึงประ ทศไทย
และได้เปิดตัวในป ะเทศไทย*ย่างเป็น างการเมื่*วันที่ 8
สิงหาคม 2553 โดยทีมผู้นำทั้ง 6
ท่าน ที่มีประสบการณ์ใ ด้าน
Network Marketing มานับสิบปี

*


เมื่*เป็นสมาชิกข *ง
Global Rich Club
แล้วได้*ะไรบ้าง?
คำต*บ**
1.
ที่พักโรงแรม 3-5 ดาว 4
วัน 3
คืน ในประเทศโซนเ*เชี (ใช้สิทธิ์ได้ตั้ง ต่วันแรกที่สมัคร )************ เป็นสิ่งแรกที่*ร ด้ทำการพิสูจน์ด้ ยตัวเ*ง
และทำให้*รไม่ลัง ลที่จะแนะนำคนต่* ลย เพราะ*
หลักฐานการจ*งโรง รมกับ Global Rich Club :

ฉบับที่1*

ฉบับที่2*

ฉบับที่3และด้านล่าง
*รและคร*บครัวได้ ปพักที่โรงแรม Novotel Centara Hatyai
วันที่ 1-3 ตุลาคม
2553 ตามที่ได้จ*งกับ Global Rich Club
ค่ะ

**

****
** 2. ได้รับค่าค*มมิชช ่น (ตามแผนการตลาด)
เมื่*มีการแนะนำส าชิกใหม่เข้ามาใน ริษัท************ รายละเ*ียดตาม link
นี้นะคะ


http://www.grcthai.com/belief1/compensation.asp
************ หรื**รจะ*ธิบายแบ ง่าย ๆ ให้ฟังก็ได้ค่ะ คื*
เมื่*คุณสมัครเป็ สมาชิกแล้ว คุณจะต้*งมา*ยู่ท ่ชั้นล่างสุดที่ก ะดานที่
1
(ทุกคนไม่ว่าจะเป็ *ร หรื*ผู้นำทั้ง
6
ก็ต้*งมาเริ่มที่ ุดนี้เหมื*นกัน) กระดานนี้*รจะเรี กว่ากระดานแนะนำค คื*
เมื่*คุณเข้ามา*ย ่ในกระดานนี้คุณม หน้าที่แนะนำให้ค นมาสมัครเป็น

สมาชิกให้ครบ
2 คนให้เร็วที่สุด (เน้นนะคะ ว่าแค่ 2
คน เท่านั้น!)
และเมื่*คุณขึ้นไ *ยู่บนสุดข*งกระด นนี้และถูกดันให้ หลุดจากกระดานที่ 1
ไป แล้วขึ้น
ไป*ยู่ที่กระดานท ่ 2

คุณจะได้รับรายได **
ก้*นแรก

15,000
บาท


กระดานที่ 2 นี้
*รจะเรียกว่า กระดานช่วยคน คื* เมื่*คุณได้ขึ้นม *ยู่บนกระดานนี้
คุณมีหน้าที่ช่วย ห้คนที่คุณแนะนำม 2 คน ให้ขึ้นมา*ยู่บนก ะดานที่
2 เหมื*นกับคุณ และเช่นกัน
เมื่*คุณขึ้นไป*ย ่บนสุดข*งกระดาน และถูกดันให้หลุด ากกระดานที่ 2 คุณจะได้รับรายได *
ก้*นที่ส*ง
300,000
บาท
แต่ครั้งนี้คุณจะ ลับมา*ยู่ที่ด้าน ่างข*งกระดานที่
2
*ีกครั้ง เพื่*ขึ้นไปรับ 300,000 บาท *ีกไม่จำกัดจำนวน *บ ค่ะ
**

เห็นไหมคะว่าไม่ย กเลย
*รทำมา

1 เดื*น
*รรับมาแล้ว
120,000

บาท และกำลังจะได้รับ


300,000


บาท

!!!

***
**


********
3.
ผู้นำข*งประเทศไท ทั้ง 6 ท่าน
ได้จัดเตรียมทุก* ่าง เช่น เว็ปไซต์ โปรแกรมช่วยทำงาน
ระบบติดตามผล*ัตโ มัติ เรื่*งราวความรู้ ่าง ๆ แบบ Step by step

(สำหรับคนที่ไม่เค มีประสบการณ์มาก่ *นก็สามารถเรียนร ้ได้ด้วยตัวเ*งที บ้าน)
และ*ื่น ๆ *ีกมากมาย

ข้*ดีข*งการทำธุร ิจGlobal Rich Club ที่แตกต่างจากธุร ิจ*ื่น
- ไม่ต้*งไป*บรมให้ ุ่งยาก
- ลงทุนครั้งเดียวต *ดชีพ ไม่มีค่าใช้จ่ายใ ๆ
ทั้งสิ้น*ีก
- รับรายได้ไม่รู้จ
หมุนกลับมารับราย ด้ใหม่ในกระดานให ่ ได้ไม่จำกัดร*บ
-
ไม่ต้*งรักษาย*ด ไม่ต้*งสต๊*กสินค า- ข้าม
Upline ขึ้นไปรับรายได้ก *นได้-
เรามีทีมงานค*ยช่ ยเหลื*ในการทำงาน
ทุกคนในทีมช่วยกั ทำงานผลักดันกันข ้นเพื่*รับเงินที ่ร*เรา*ยู่*ย่างไ ่จำกัดร*บ
ต่างจากงานตัว*ื่ ที่ตัวใครตัวมัน-
ส*นงานและทำงานผ่ นระบบ**นไลน์ (ที่ไหนก็ได้ที่มี *ินเต*ร์เน็ต)**

**

โ*กาสจะไม่เดินมา าคนที่ร*ค*ยโ*กาส แต่โ*กาส*ยู่ที่เ าแสวงหามัน!

เคล็ดลับความสำเร จ ศึกษาให้ลึก

สมัครก่*นใคร *ยู่เหนื*ทุกคนที ตัดสินใจช้าติดต่*ส*บถามได้ท ่
คุณ*ร*ุมา


**


*
*
*


*


Tel.: 0814817066,
0801409804

E-mail :


grcthai_belief1@hotmail.com

Website
*าษาไทย :

http://urlzap.com/belief1
Blog :


http://urlzap.com/blog
*


*
*
*


*

โปรด*ย่าต*บกลับ* เมล์นี้ ทางเราจะไม่ได้รั ข้*ความจากท่าน ข*ข*บพระคุณ

ข***ัย*ย่างสูงหา *ีเมล์นี้รบกวนท่ น ...
*


Thu, 02 Dec 2010 11:24:57 GMT
 

Thread Tools
All times are GMT. The time now is 01:30 PM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright 2007 - 2008, www.linux-archive.org