FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read
» Video Reviews

» Linux Archive

Linux-archive is a website aiming to archive linux email lists and to make them easily accessible for linux users/developers.


» Sponsor

» Partners

» Sponsor

Go Back   Linux Archive > Debian > Debian Development

 
 
LinkBack Thread Tools
 
Old 01-02-2011, 08:08 AM
Du Toan G8
 
Default Phan mem du toan du thau G8

K?NH GỬI T?I QU? KH?CH H?NG:

PHẦN M?M DỰ TO?N DỰ THẦU G8Phần m?m t*nh ?ơn giá dự toán, dự thầu G8 l* phần m?m ?ã ?ược kế thừa, v* liên tục phát tri?n trong nhi?u n?m qua. ?ây l* m?t phần m?m có nhi?u t*nh n?ng ưu vi?t v* hơn hẳn các phần m?m Dự toán trư?c ?ây của công ty cũng như các sản phẩm cùng loại có trên Th? trư?ng. Dự toán dự thầu G8 có các t*nh n?ng v* ti?n *ch t?t nhất nhằm t?ng hi?u quả l*m vi?c v* ?? ch*nh xác cho ngư?i s* dụng cũng như các doanh nghi?p. Dự toán dự thầu G8 Version 2010 có các t*nh n?ng vượt tr?i như :? L*p dự toán, thanh quyết toán, ?ấu thầu các công trình Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, Trạm biến áp, ?ư?ng dây tải ?i?n?.

? C*p nh*t ?ơn giá n?m 2008/2009, s* dụng ??nh mức 1776/1777/1778/1779 v* tất cả các ??nh mức ban h*nh trư?c ?ó .* C*p nh*t ?ầy ?ủ quyết ??nh 957/Q?-BXD ng*y 29/09/2009 của B? Xây Dựng v? ??nh mức chi phi? quản lý dự án v* tư vấn ?ầu tư xây dựng công trình hay Ngh? ??nh 99/2007/N?-CP v? quản lý chi ph* ?ầu tư xây dựng công trình, theo Thông tư S? 05/2007/TT-BXD v* 18/2008/TT-BXD.

* Giao di?n thân thi?n gi?ng phần m?m Microsoft Excel.

* Có nhi?u cách chiết t*nh, dự thầu phục vụ cho vi?c l*m thầu của doanh nghi?p.

* Có khả n?ng xuất sang Microsoft Excel v?i ?ầy ?ủ công thức, ??nh dạng,v.v.. ( Khi xuất sang Excel vẫn giữ nguyên ??nh dạng, công thức trong từng Sheet v* công thức liên kết giữa các Sheet).

* Có khả n?ng lấy tiên lượng dự toán từ bất kỳ 1 dự toán n*o như dự toán 97 n?m 1997,......n?m 2007 hoặc tiên lượng l*m trên Excel.

* Có khả n?ng thẩm ??nh công trình ?? tìm ra sự sai l?ch v? kh?i lượng, ?ơn giá.

* Có khả n?ng kết n?i các tiên lượng lại th*nh 1 tiên lượng duy nhất.

* Dùng ?a ?ơn giá, ?a hạng mục trong 1 công trình m* không cần tách 1 hạng mục th*nh 1 file như các phần m?m dự toán khác.

* Cơ s? dữ li?u hi?u ch?nh d? d*ng, trực quan v* ?ặc bi?t l* có ?ủ ?ơn giá, ??nh mức của 64 T?nh, Th*nh ph?.

* T*nh bù giá nhiên li?u, bù giá ca máy, cư?c v*n chuy?n, tự ??ng vẽ bi?u ?? tiến ?? thi công ,ghi bản vẽ sang Autocad.

? H? trợ ngư?i dùng l*p công tác Tạm t*nh có phân t*ch V*t tư/ Nhân công/ Máy ?ầy ?ủ, cho phép thêm v*t tư m?i v*o cơ s? dữ li?u ?? dùng cho nhi?u công trình.? Thay ??i giao di?n linh hoạt cho các b*i thầu v* theo các thông tư khác nhau.

? Chuy?n ??i qua lại xi m?ng PC30 v* PC40 cho 1 công tác hay to*n b? công trình.

? Chuy?n ??i từ bê tông thư?ng th*nh bê tông thương phẩm v* ngược lại.

? Tự ??ng c*p nh*t ?ơn giá m?i - phiên bản m?i.* H? trợ bóc tách kh?i lượng theo các cấu ki?n thư?ng gặp .

* H? trợ song ngữ Anh - Vi?t .

* Cùng nhi?u t*nh n?ng ưu vi?t khác ?Ng*y hôm nay, v?i những ??i m?i không ngừng của Dự toán G8, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những t*nh n?ng mạnh mẽ hơn giúp khách h*ng kh?i nh?c công trong vi?c t*nh dự toán h*ng ng*y. Chúng tôi cũng cam kết luôn sát cánh bên các bạn nhằm h? trợ t?t nhất, ?? các bạn hi?u rõ hơn v? phần m?m Dự toán G8.

Khách h*ng có th? ho*n to*n yên tâm khi s* dụng v* tin tư?ng v? ?? ch*nh xác, t*nh linh hoạt v* x* lý thông minh của phần m?m Dự toán - Dự thầu G8 trong vi?c phân t*ch, lượng ??nh v* ?ánh giá kết quả của các công trình.

Link download bản dùng th* : http://www.dutoang8.com/ CaiDatG8Express.exe

T?ng hợp 22 file video hươ?ng dâ?n sư? dụng ( s* dụng 1 trong 4 link dư?i ):

1280 : http://mega.1280.com/file/ BVKPNN8QB3/

Megaupload : http://www.megaupload.com/?d= GQ9UX7R2

Zshare : http://www.zshare.net/ download/72920345c1a6d408/

Mediafire : http://www.mediafire.com/? 5khtygygjnn

Bạn vui lòng liên h? các ??a ch? sau ?? biết thêm chi tiết :Mr : Nguy?n Thế Trình Mobile : 01643 277 888

Email : thetrinh@anvietgroup.vn

Website : www.dutoang8.com

Yahoo : nguyenthetrinh84

Skype : nguyenthetrinh84

GTalk : nguyenthetrinh84

??a ch? : H2B Quang Trung, Phươ?ng 10, Q Go? Vâ?p, TP HCM

Trân tr?ng!--

Nguy?n Thế Trình

Trung Tâm Kỹ Thu*t - Phần m?m Dự toán Dự thầu G8

Công ty C? phần Tư vâ?n - ?â?u tư - Xây dựng An Việt

??a ch?: H2B- Quang Trung- Phư?ng 10- Quận Gò Vấp

?i?n thoại: (08) 5409.8888- Fax: (08) 3989 6821

Di ??ng: 01643.277.888

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-devel-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 20110102090815.24247.qmail@server7.quochung.net">h ttp://lists.debian.org/20110102090815.24247.qmail@server7.quochung.net
 

Thread Tools
All times are GMT. The time now is 08:53 AM.

VBulletin, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.
Copyright 2007 - 2008, www.linux-archive.org